Current Election

The next regularly scheduled Election is June 5, 2018.

Ballots were mailed to all voters on May 7, 2018.  If you have not yet received your ballot, contact the Elections Office or go to the nearest Vote Center to obtain a replacement ballot.

Las balotas se enviaron por correo a todos los electores el 7 de mayo de 2018. Si aún no ha recibido su balota electoral, comuníquese con la Oficina de Elecciones o vaya al Centro de Votación más cercano para obtener una balota de reemplazo. 

Ang mga balota ay ipinakoreo sa lahat ng botante noong ika-7 ng Mayo, 2018.  Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong balota, kontakin ang Opisina sa mga Halalan o pumunta sa pinakamalapit na sentro ng pagboto upang kumuha ng isang pamalit na balota. 

3 ways to return your ballot • 3 formas para devolver su balota • 3 Paraan para Ibalik ang Iyong Balota

3 ways to vote images
Vote By Mail:  Mailed through the US Postal Service - postmarked by Election Day
Votar por correo:  Enviada a través del correo - matasellado el día de la elección
Bumoto Sa Pamamagitan ng Sulat:  Ipapadala sa Sulat sa pamamagitan ng Serbisyo sa Sulat ng Estados Unidos – Lalagyan ng selyo bago ang Araw ng Halalan

Drop Box: Dropped by 8 pm Election Day
Caja para entregar boletas: Entregado para las 8 pm el día de la elección
Kahong Hulugan ng Balota:  Ihulog bago ang 8PM sa Araw ng Halalan

Vote Center: Delivered by 8pm Election Day
Centro de Votacion: Entregado para las 8 pm el día de la elección
Sentro ng Pagboto:  Ihatid bago ang 8PM sa Araw ng Halalan